Szkolenia OSP

Plan szkoleń na 2024 rok

1. Szkolenie podstawowe 13.01.24 – 09.03.24 r.:
Termin rozpoczęcia szkolenia 13.01.2024 r. Część teoretyczna w formie e-learningu. Część praktyczna w systemie weekendowym.
Egzamin teoretyczny 03.02.2024 r.
Zaliczenia w komorze dymowej 22.02-23.02.24, 26.02-29.02, 01.03.24, 04.03-06.03.24
Egzamin praktyczny 09.03.2024 r.
2. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (uzupełnienie szkolenia podstawowego wg programu z 2006 r. dedykowane osobom, które planują w przyszłości uczestniczyć w szkoleniu dowódcy lub naczelnika)
Szkolenie odbywa się w systemie weekendowym w terminie 06.04.2024 r. – 14.04.2024 r.
3. Szkolenie naczelników
Szkolenie dedykowane osobom posiadającym szkolenie dowódcy OSP i chcącym w przyszłości objąć stanowisko naczelnika jednostki. Szkolenie realizowane w ciągu jednego weekendu w przypadku szkolenia stacjonarnego w terminie 21.09.2024-22.09.2024 r.
4. Szkolenie KPP
Szkolenie recertyfikacja dla tych wszystkich osób, którzy uczestniczyli w szkoleniu organizowanym we wrześniu 2021 roku oraz szkolenie podstawowe dla 4 strażaków z każdej OSP w KSRG. Termin szkolenia planowany od 02.09.2024 r.

Szkolenie podstawowe 2023

1. Szkolenie będzie realizowane na podstawie programu szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP z 4 marca 2022 r.
2. Warunki przyjęcia na szkolenie:
 Dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia (niezbędne są dane kontaktowe telefon kontaktowy, adres email – będzie wysyłany link z dostępem do szkolenia e-learningowego),
 Wiek ukończone 16 lat i nieprzekroczone 65 lat (w przypadku osób nieletnich niezbędna zgoda rodziców na udział w szkoleniu – rekomendacja KW PSP w Lublinie: podpis rodzic/opiekuna prawnego na oświadczeniu powinien być składany w obecności i po pisemnym potwierdzeniu przedstawiciela organizatora szkolenia o weryfikacji dokumentu tożsamości). W przypadku dużej ilości osób pełnoletnich, osoby nieletnie nie będą przyjmowane – osoby nieletnie nie mogą uczestniczyć w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
3. Organizacja szkolenia:
 Na realizację programu szkolenia przewidziano 136 godzin dydaktycznych, w tym:
• spotkanie organizacyjne – 3 godziny,
• zajęcia dydaktyczne – 126 godzin,
• egzamin szkolenia – 5 godzin.
 Szkolenie rozpoczyna się od spotkania organizacyjnego, w trakcie którego będzie realizowany instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp,
• Organizator szkolenia po przeprowadzonym instruktażu ogólnym wydaje słuchaczowi kartę szkolenia wstępnego z zakresu bhp,
• Słuchacz udaje się z kartą szkolenia wstępnego do swojej macierzystej jednostki OSP, gdzie Naczelnik OSP przeprowadza instruktaż stanowiskowy w ramach szkolenia wstępnego bhp i potwierdza to wpisem w karcie szkolenia,
• Słuchacz jest zobowiązany dostarczyć kartę szkolenia wstępnego organizatorowi szkolenia przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
• Słuchacz, który nie dostarczy karty szkolenia nie będzie dopuszczony do dalszej części szkolenia,
• Ukończenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia wstępnego z zakresu bhp,
 W ramach szkolenia podstawowego dodatkowo będzie zorganizowane szkolenie z zakresu współdziałania z LPR (poza wyżej wymienionymi 136 godzinami),
 Zdanie egzaminów potwierdzających ukończenie niniejszego szkolenia jest równoznaczne z nabyciem uprawnień z zakresu obsługi sieci radiowych UKF PSP, co uprawnia do pracy w ww. sieciach radiowych podczas wykonywania działań ratowniczych.
4. Termin rozpoczęcia szkolenia 21.01.2023 roku o godz. 09:00 w siedzibach JRG. Osoby które zostaną zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane, do którego JRG muszą się stawić.
5. Egzamin teoretyczny odbędzie się w siedzibach JRG w dniu 12.02.2023 roku o godz. 09:00. Kierownicy kursu będą mieli wiedzę, którzy słuchacze ukończyli pozytywnie szkolenie teoretyczne (każda partia materiału musi być zaliczona w 100%) – nie ma potrzeby drukowania zaświadczeń o ukończeniu e-learningu. Egzamin po części teoretycznej uznaje się za zaliczony jeśli zdający uzyskał min. 70% możliwych do zdobycia punktów. Egzamin jest realizowany w formie testu wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań z jedną odpowiedzią poprawną. Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem uczestniczenia w części praktycznej szkolenia.
6. Część praktyczna będzie realizowana od 12.02.2023 r. w systemie weekendowym (sobota, niedziela) od godziny 09:00 w siedzibach JRG powiatu. Od 27 lutego do 15 marca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie – zaliczenie ćwiczenia praktycznego w komorze dymowej. W przypadku gdy absencja słuchacza na zajęciach praktycznych wyniesie powyżej 20 % kandydat zostanie skreślony z listy. Po ukończeniu części praktycznej i zaliczeniu komory dymowej odbędzie się egzamin praktyczny.
7. Egzamin praktyczny odbędzie się w siedzibach JRG w dniu 18.03.2023 roku o godz. 09:00. Do części praktycznej egzaminu dopuszczeni zostaną słuchacze, którzy: zaliczyli test w komorze dymowej oraz otrzymali zaliczenie części teoretycznej egzaminu.
8. Egzamin z zakresu bhp przeprowadza się w formie testu składającego się z min. 10 zadań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeżeli słuchacz uzyskał min. 70% prawidłowych odpowiedzi.
9. Po zakończeniu szkolenia podstawowego i spełnieniu wymagań formalnych zawartych w odpowiednich dodatkowych programach, tj. współpraca z LPR oraz zaliczenia egzaminów uczestnicy szkolenia otrzymują:
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego OSP,
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP,
 Zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu UKF,
 Zaświadczenie o ukończeniu testu w komorze dymowej,
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z LPR.
10. W przypadku dodatkowych pytań informacji udzielają funkcjonariusze wydziału operacyjnego tut. komendy pod numerami telefonów: bryg. Marek Polubiec 083 344 72 07, kpt. Konrad Bojarczuk 083 344 72 08 lub mailowo: operacyjny@strazbiala.pl

Pliki do pobrania:

– Karta skierowania na szkolenie.

Szkolenie podstawowe 2022

1. Szkolenie będzie realizowane na podstawie programu szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP z 4 marca 2022 r.
2. Warunki przyjęcia na szkolenie:
 Dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia (niezbędne są dane kontaktowe telefon kontaktowy, adres email – będzie wysyłany link z dostępem do szkolenia e-learningowego),
 Wiek ukończone 16 lat i nieprzekroczone 65 lat (w przypadku osób nieletnich niezbędna zgoda rodziców na udział w szkoleniu – rekomendacja KW PSP w Lublinie: podpis rodzic/opiekuna prawnego na oświadczeniu powinien być składany w obecności i po pisemnym potwierdzeniu przedstawiciela organizatora szkolenia o weryfikacji dokumentu tożsamości). W przypadku dużej ilości osób pełnoletnich, osoby nieletnie nie będą przyjmowane – osoby nieletnie nie mogą uczestniczyć w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
3. Organizacja szkolenia:
 Na realizację programu szkolenia przewidziano 136 godzin dydaktycznych, w tym:
• spotkanie organizacyjne – 3 godziny,
• zajęcia dydaktyczne – 126 godzin,
• egzamin szkolenia – 5 godzin.
 Szkolenie rozpoczyna się od spotkania organizacyjnego, w trakcie którego będzie realizowany instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp,
• Organizator szkolenia po przeprowadzonym instruktażu ogólnym wydaje słuchaczowi kartę szkolenia wstępnego z zakresu bhp,
• Słuchacz udaje się z kartą szkolenia wstępnego do swojej macierzystej jednostki OSP, gdzie Naczelnik OSP przeprowadza instruktaż stanowiskowy w ramach szkolenia wstępnego bhp i potwierdza to wpisem w karcie szkolenia,
• Słuchacz jest zobowiązany dostarczyć kartę szkolenia wstępnego organizatorowi szkolenia przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
• Słuchacz, który nie dostarczy karty szkolenia nie będzie dopuszczony do dalszej części szkolenia,
• Ukończenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia wstępnego z zakresu bhp,
 W ramach szkolenia podstawowego dodatkowo będzie zorganizowane szkolenie z zakresu współdziałania z LPR (poza wyżej wymienionymi 136 godzinami),
 Zdanie egzaminów potwierdzających ukończenie niniejszego szkolenia jest równoznaczne z nabyciem uprawnień z zakresu obsługi sieci radiowych UKF PSP, co uprawnia do pracy w ww. sieciach radiowych podczas wykonywania działań ratowniczych.
4. Termin rozpoczęcia szkolenia 27 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibach JRG. Osoby które zostaną zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane, do którego JRG muszą się stawić.
5. Egzamin teoretyczny odbędzie się w siedzibach JRG w dniu 17 września 2022 roku o godz. 10:00. Kierownicy kursu będą mieli wiedzę, którzy słuchacze ukończyli pozytywnie szkolenie teoretyczne (każda partia materiału musi być zaliczona w 100%) – nie ma potrzeby drukowania zaświadczeń o ukończeniu e-learningu. Egzamin po części teoretycznej uznaje się za zaliczony jeśli zdający uzyskał min. 70% możliwych do zdobycia punktów. Egzamin jest realizowany w formie testu wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań z jedną odpowiedzią poprawną. Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem uczestniczenia w części praktycznej szkolenia.
6. Egzamin praktyczny odbędzie się w siedzibach JRG w dniu 5 listopada 2022 roku o godz. 10:00. Do części praktycznej egzaminu dopuszczeni zostaną słuchacze, którzy: zaliczyli test w komorze dymowej oraz otrzymali zaliczenie części teoretycznej egzaminu.
7. Egzamin z zakresu bhp przeprowadza się w formie testu składającego się z min. 10 zadań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeżeli słuchacz uzyskał min. 70% prawidłowych odpowiedzi.
8. Po zakończeniu szkolenia podstawowego i spełnieniu wymagań formalnych zawartych w odpowiednich dodatkowych programach, tj. współpraca z LPR oraz zaliczenia egzaminów uczestnicy szkolenia otrzymują:
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego OSP,
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP,
 Zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu UKF,
 Zaświadczenie o ukończeniu testu w komorze dymowej,
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z LPR.
9. W przypadku dodatkowych pytań informacji udzielają funkcjonariusze wydziału operacyjnego tut. komendy pod numerami telefonów: bryg. Marek Polubiec 083 344 72 07, kpt. Konrad Bojarczuk 083 344 72 08 lub mailowo: operacyjny@strazbiala.pl

Pliki do pobrania:

– Karta skierowania na szkolenie.

Szkolenie podstawowe 2020

  • 22 lutego 2020 (sobota) o godz. 9:00 w JRG Biała Podlaska, JRG Małaszewicze oraz JRG Międzyrzec Podlaski odbędą się spotkania organizacyjne rozpoczynające szkolenia podstawowe. Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych grup zostaną przesłane do Urzędów Gmin/Miast. O rekrutacji poinformujemy w późniejszym terminie.
  • 21 marca 2012 (sobota) o godz. 9.00 w JRG Biała Podlaska, JRG Małaszewicze oraz JRG Międzyrzec Podlaski odbędzie się egzamin teoretyczny w formie testu – przed egzaminem należy dostarczyć wydruki potwierdzające zaliczenie części teoretycznej na platformie e-learningowej
  • Dodatkowe materiały szkoleniowe dla członków OSP

Pliki do pobrania:

– Karta skierowania na szkolenie.

– Harmonogram szkolenia OSP 2020 oraz Zasady korzystania z platformy e-learningowej.

Szkolenie dla kierowców – konserwatorów sprzętu rat. OSP 2020

Pliki do pobrania:

– Karta skierowania na szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Plan szkoleń na 2020 rok

Szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym 2019

Pliki do pobrania:

– Karta skierowania na szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym.

Szkolenie podstawowe 2019

  • 6 kwiernia 2019 (sobota) o godz. 9:00 w JRG Biała Podlaska, JRG Małaszewicze oraz JRG Międzyrzec Podlaski odbędą się spotkania organizacyjne rozpoczynające szkolenia podstawowe. Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych grup zostaną przesłane do Urzędów Gmin/Miast. O rekrutacji poinformujemy w późniejszym terminie.
  • 11 maja 2019 (sobota) o godz. 9.00 w JRG Biała Podlaska, JRG Małaszewicze oraz JRG Międzyrzec Podlaski odbędzie się egzamin teoretyczny w formie testu – przed egzaminem należy dostarczyć wydruki potwierdzające zaliczenie części teoretycznej na platformie e-learningowej
  • Dodatkowe materiały szkoleniowe dla członków OSP

Pliki do pobrania:

– Karta skierowania na szkolenie.

– Karta skierowania na szkolenie.

– Harmonogram szkolenia OSP 2019 oraz Zasady korzystania z platformy e-learningowej.

Plan szkoleń na 2019

Lp. Data szkolenia Rodzaj szkolenia Ilość uczestników Miejsce szkolenia Uwagi
1 od 12.01. do 20.01. 2019 r. Ratownictwo techniczne 2 edycje po 40 uczestników, łącznie 80 osób JRG Biała Podlaska oraz JRG Międzyrzec Podlaski Ostatnia edycja z zakresu ratownictwa technicznego, będąca uzupełnieniem kwalifikacji uzyskanych po szkoleniu wg programu z 2006 r. do programu z 2015 r.
2 od 06.04 do 08.06. 2019 r. Kurs podstawowy 3 edycje po 40 uczestników, łącznie 120 osób JRG Biała Podlaska, JRG Międzyrzec Podlaski oraz JRG Małaszewicze
3 od 15.06 do 16.06. 2019 r. LPR 15 uczestników JRG Biała Podlaska
4 od 21.09 do 22.09. 2019 r. LPR 25 uczestników JRG Biała Podlaska
5 od 07.09 do 15.09. 2019 r. Szkolenie dowódców – KDR 3 edycje po 20 uczestników, łącznie 60 osób JRG Biała Podlaska, JRG Międzyrzec Podlaski oraz JRG Małaszewicze
Skip to content