Kierownictwo

p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej
bryg.mgr inż. Paweł JAKUBOWICZ
tel.: +48 83 3447200

Zasady kierowania, podziału nadzoru, oraz kompetencji i uprawnień
w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej

 1. Komendant miejski realizuje na terenie miasta Biała Podlaska na prawach powiatu i powiatu bialskiego obowiązki i kompetencje terenowego organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą o PSP, ustawą o samorządzie powiatowym oraz wynikające z innych przepisów prawa,
 2. Komendant miejski wykonuje funkcję kierownika urzędu jakim jest Komenda Miejska PSP w Białej podlaskiej i zapewnia pełną realizację zadań tego urzędu,
 3. Komendant miejski reprezentuje interesy Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Biała Podlaska na prawach powiatu i powiatu bialskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrze pojętym interesem społecznym,
 4. Komendant Miejski nadzoruje i odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej realizowaną przez stanowisko pracy służby bhp i do spraw obronnych,
 5. Zastrzega się do podpisu i aprobaty komendanta miejskiego dokumentację:
  1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych,
  2. kierowaną do komendanta wojewódzkiego, organów samorządów i ich organów wykonawczych (prezydenta, starosty, przewodniczących rady), organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (branżowego),
  3. decyzje, rozkazy, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje postępowań, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe, oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.
 • Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem omówionych w ust. 5.
 • Do zadań naczelników wydziałów, kierowników sekcji oraz dowódców JRG należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej;
  2. podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej nie zastrzeżonych do podpisu przez komendanta lub zastępcę,
  3. organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,
  4. nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,
  5. wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych,
  6. określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy,
  7. zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
  8. wydawania poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej.
Skip to content