Zgłoś zakończenie budowy

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie Art. 56 Ustawy Prawo Budowlane obowiązany jest zawiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia, który można wykorzystać. Dodatkowo należy załączyć kserokopię decyzji pozwolenia na budowę (i ewentualnych decyzji zmieniających lub zatwierdzających projekt zamienny) oraz oświadczenie o zakończeniu budowy. Przedstawiciel KM PSP przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym. Termin kontroli ustalany jest telefonicznie. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zawiadomienia do KM PSP, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekcji kontrolno – rozpoznawczej pod nr tel. 833447206 lub 833447205

Pliki do pobrania:

– Zgłoszenie zakończenia budowy.

– Oświadczenie wykonawcy lub kierownika budowy dot. urządzenia przeciwpożarowego.

– Oświadczenie wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Skip to content