Komórki organizacyjne

Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału
bryg.mgr inż. Marek POLUBIEC
tel.: +48 83 3447207
Zastępca Naczelnika Wydziału
st.kpt.mgr inż. Konrad BOJARCZUK
tel.: +48 83 3447208

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego

Dyżurny Operacyjny SKKM:
mł.bryg.mgr inż. Tomasz OLESIEJUK
st.kpt.lic. Waldemar WYSOKIŃSKI
kpt.mgr inż. Paweł MIGINKO
mł.kpt.mgr Krzysztof LINIEWICZ
mł.asp.inż. Dariusz KAPŁAN

Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego SKKM:
st.ogn. Zbigniew IZDEBSKI
ogn.inż. Andrzej RADKIEWICZ
mł.ogn.mgr Wojciech DENICKI

Wydział Operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:
1. operacyjnych;
2. szkoleniowych;
3. informatyki;
4. łączności;
5. bezpieczeństwa i higieny pracy;
6. obronnych;
7. ochrony informacji niejawnych.

Do zakresu działań wydziału należy w szczególności…
1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych;
2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska;
5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jrg;
6. analizowanie stanu wyposażenia jrg i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7. zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
8. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego poprzez Miejskie Stanowisko Kierowania;
9. kierowanie jrg do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
10. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
11. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze miasta i powiatu oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
12. realizacja zadań związanych z wprowadzaniem podwyższonej gotowości operacyjnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;
13. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
14. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
15. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
16. przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
17. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg oraz prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego;
18. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej oraz ksrg na obszarze powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska;
19. prowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego funkcyjnych i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
20. organizowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym zajęć wychowania fizycznego, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
21. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
22. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na terenie działania komendy miejskiej i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;
23. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
24. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także dla do bieżącej analizy gotowosci operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
25. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
26. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności i technik informatycznych na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
27. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności oraz planowanie i wdrażanie nowoczesnych technik łączności i technik informatycznych w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy miejskiej;
28. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie, nadzorowanie i zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
29. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
30. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej;
31. sprawowanie bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym w komendzie miejskiej;
32. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych oraz administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
33. prowadzenie strony internetowej komendy miejskiej oraz nadzór nad kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
34. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i organizacji łączności;
35. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
36. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
37. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
38. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
39. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
40. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
41. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, zajmującej się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
42. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
43. koordynowanie realizacji zadań obronnych;
44. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
45. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów, w tym zakresie.

Wydział Logistyki

Naczelnik Wydziału
bryg.mgr Arkadiusz LESZCZYŃSKI
tel.: +48 83 3447214

Pracownicy wydziału
kpt.lic. Piotr MARKIEWICZ
mgr Wioleta CHOMICZ
Piotr Cuch

Wydział Logistyki realizuje zadania w zakresie spraw:
1. kwatermistrzowskich;
2. technicznych.

Do zakresu działań wydziału należy w szczególności…
1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
4. dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki ksrg na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej;
7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9. realizowanie zakupów, dostaw i robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;
10. sporządzanie rocznych i trzyletnich planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
11. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych,
12. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z wydziałem właściwym ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
13. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej;
14. dokonywanie bieżących zakupów części i materiałów wykorzystywanych w ramach prowadzonych napraw, z zachowaniem procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i innych przepisów prawnych;
15. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
16. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
17. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
18. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami i smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,;
19. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej;
20. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
21. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego;
22. wykonywanie napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego i innych urządzeń technicznych;
23. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności a także instalacji elektrycznej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
24. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych;
25. wykonywanie napraw sprzętu pożarniczego i specjalistycznego;
26. organizowanie przeglądów samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych.

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji
st.kpt.mgr inż. Paweł URBAŃCZUK
tel.: +48 83 3447205

Pracownicy sekcji:
kpt.mgr Mateusz WŁODARCZYK
asp.mgr Marcin KAZIMIERCZAK

Do zakresu działań sekcji należy w szczególności…
1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
3. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
4. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego;
5. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
6. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
7. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
8. wstępne ustalenie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
9. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów oraz imprez masowych;
10. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
11. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
12. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
13. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów;
14. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
15. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;
16. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

Kierownik Sekcji
mł. kpt. mgr inż. Marek WASZCZUK
tel.: +48 83 3447203

Pracownicy sekcji:
mgr Katarzyna RADKIEWICZ

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:
1. organizacyjnych;
2. kadrowych;
3. archiwizacji;
4. rzecznika prasowego komendanta miejskiego.

Do zakresu działań wydziału należy w szczególności…
1. realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta miejskiego;
2. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez nieetatowego rzecznika prasowego;
3. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej;
4. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
5. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
6. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
7. opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
8. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją;
9. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
10. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania PSP;
11. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
12. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
13. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
14. prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu służby i pracy strażaków i pracowników cywilnych;
15. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
16. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego;
17. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
18. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
19. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
20. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
21. realizacja zadań inspektora sieci teleinformatycznej;
22. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy miejskiej.

Sekcja Finansów

Główny Księgowy
st.ogn.mgr Katarzyna SAWCZUK
tel.: +48 83 3447217

Pracownicy sekcji:
mgr Aneta WAWER

Do zakresu działań wydziału należy w szczególności…
1. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej;
b. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
c. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
3. planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych;
4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej;
7. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
8. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczania inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
9. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Białej Podlaskiej

Dowódca Jednostki
asp.sztab. Waldemar BAŁKOWIEC
tel.: +48 83 3447230
Zastępca Dowódcy Jednostki
bryg.mgr inż. Sebastian WRZOSEK
tel.: +48 83 3447231

Zadania Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych:
1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego przez JRG Biała Podlaska;
6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
9. realizacja zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
10. organizowanie i prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego (szkoleń, ćwiczeń);
11. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze działania jrg, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
12. prowadzenie dokumentacji i ewidencji czasu służby dla strażaków pełniących służbę w jrg;
13. udział w aktualizacji procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej oraz stanu gotowości operacyjnej;
14. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

Obowiązki Dowódców JRG
1. utrzymywanie JRG w należytej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych,
2. dysponowanie siłami i środkami JRG, dowodzenie nimi, organizowanie działań ratowniczych, kierowanie nimi oraz analizowanie ich przebiegu,
3. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu JRG,
4. opracowywanie i współdziałanie w opracowywaniu planów operacyjnych,
5. zapewnienie właściwej dyscypliny wewnętrznej i regulaminowego toku służby,
6. wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska służbowe w JRG oraz innych sprawach kadrowych a także udzielanie urlopów strażakom JRG,
7. zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia obiektów i urządzeń JRG oraz nadzór nad ich właściwym użytkowaniem i konserwacją,
8. prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożeń, w tym również innych niż pożarowe, w szczególności zaś dotyczących:
a) zapewnienia osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub na terenach bezpieczeństwa i warunków szybkiej ewakuacji w wypadku zagrożenia,
b) przygotowania budynków, obiektów i terenów do prowadzenia działań ratowniczych,
9. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby,
10. współudział w szkoleniu i doskonaleniu działań OSP,
11. doskonalenie współdziałania z obwodami operacyjnymi tworzonymi na terenie działania JRG i województwa,
12. wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych z własnej inicjatywy jak również na zlecenie innych organów.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Międzyrzecu Podlaskim

Dowódca Jednostki
bryg.mgr inż. Sylwester SADOWSKI
tel.: +48 83 3716232
Zastępca Dowódcy Jednostki
bryg.mgr inż. Andrzej WRONA
tel.: +48 83 3716232

Zadania Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych:
1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego przez JRG Biała Podlaska;
6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
9. realizacja zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
10. organizowanie i prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego (szkoleń, ćwiczeń);
11. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze działania jrg, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
12. prowadzenie dokumentacji i ewidencji czasu służby dla strażaków pełniących służbę w jrg;
13. udział w aktualizacji procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej oraz stanu gotowości operacyjnej;
14. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

Obowiązki Dowódców JRG
1. utrzymywanie JRG w należytej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych,
2. dysponowanie siłami i środkami JRG, dowodzenie nimi, organizowanie działań ratowniczych, kierowanie nimi oraz analizowanie ich przebiegu,
3. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu JRG,
4. opracowywanie i współdziałanie w opracowywaniu planów operacyjnych,
5. zapewnienie właściwej dyscypliny wewnętrznej i regulaminowego toku służby,
6. wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska służbowe w JRG oraz innych sprawach kadrowych a także udzielanie urlopów strażakom JRG,
7. zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia obiektów i urządzeń JRG oraz nadzór nad ich właściwym użytkowaniem i konserwacją,
8. prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożeń, w tym również innych niż pożarowe, w szczególności zaś dotyczących:
a) zapewnienia osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub na terenach bezpieczeństwa i warunków szybkiej ewakuacji w wypadku zagrożenia,
b) przygotowania budynków, obiektów i terenów do prowadzenia działań ratowniczych,
9. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby,
10. współudział w szkoleniu i doskonaleniu działań OSP,
11. doskonalenie współdziałania z obwodami operacyjnymi tworzonymi na terenie działania JRG i województwa,
12. wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych z własnej inicjatywy jak również na zlecenie innych organów.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Małaszewiczach

Dowódca Jednostki
mł. bryg. mgr inż. Artur KRÓL
tel.: +48 83 3752488
Zastępca Dowódcy Jednostki
bryg.mgr inż. Jarosław WEREMKO
tel.: +48 83 3752488

Zadania Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych:
1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego przez JRG Biała Podlaska;
6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
9. realizacja zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
10. organizowanie i prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego (szkoleń, ćwiczeń);
11. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze działania jrg, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
12. prowadzenie dokumentacji i ewidencji czasu służby dla strażaków pełniących służbę w jrg;
13. udział w aktualizacji procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej oraz stanu gotowości operacyjnej;
14. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

Obowiązki Dowódców JRG
1. utrzymywanie JRG w należytej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych,
2. dysponowanie siłami i środkami JRG, dowodzenie nimi, organizowanie działań ratowniczych, kierowanie nimi oraz analizowanie ich przebiegu,
3. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu JRG,
4. opracowywanie i współdziałanie w opracowywaniu planów operacyjnych,
5. zapewnienie właściwej dyscypliny wewnętrznej i regulaminowego toku służby,
6. wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska służbowe w JRG oraz innych sprawach kadrowych a także udzielanie urlopów strażakom JRG,
7. zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia obiektów i urządzeń JRG oraz nadzór nad ich właściwym użytkowaniem i konserwacją,
8. prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożeń, w tym również innych niż pożarowe, w szczególności zaś dotyczących:
a) zapewnienia osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub na terenach bezpieczeństwa i warunków szybkiej ewakuacji w wypadku zagrożenia,
b) przygotowania budynków, obiektów i terenów do prowadzenia działań ratowniczych,
9. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby,
10. współudział w szkoleniu i doskonaleniu działań OSP,
11. doskonalenie współdziałania z obwodami operacyjnymi tworzonymi na terenie działania JRG i województwa,
12. wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych z własnej inicjatywy jak również na zlecenie innych organów.

Skip to content