Podsumowanie działań i interwencji w roku 2020

ZDARZENIA OGÓŁEM

W 2020 r. na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, odnotowano łącznie 2291 interwencji, z czego: 537 to pożary, 1664  miejscowe zagrożenia oraz 90 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2019 roku aż o 33,2% (tj. o 571 zdarzeń) wzrosła ogólna liczba interwencji, zmalała  ilość pożarów o 22,8% (o 159 zdarzeń), zdecydowanie, bo aż o 77,8 % (tj. 728 zdarzeń) zwiększyła się liczba miejscowych zagrożeń. Alarmy fałszywe utrzymywały się na porównywalnym poziomie, w 2020 było ich 90, o 2 więcej niż w roku ubiegłym.

POŻARY

Zdecydowaną większość, bo aż 93% pożarów, to pożary małe (497 zdarzeń). W 2020 r., które najczęściej występowały w grupie: obiektów mieszkalnych – 179 zdarzeń (w tym obiekty mieszkalne jednorodzinne 118 zdarzeń) oraz innych obiektów – 139 zdarzeń. W porównaniu do 2019 roku, liczba pożarów w grupie obiekty mieszkalne utrzymuje się na porównywalnym poziomie, natomiast
w grupie inne obiekty nastąpił spadek ilości zdarzeń o 35,34%.

Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w 207 przypadkach, to najczęstsza przyczyna występowania pożarów w 2020 r. Dużą grupę przyczyn pożarów stanowiła nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 124 interwencje. Podpalenia umyślne to 30 zdarzeń, a w 37 przypadkach nie ustalono przyczyn pożaru.

MIEJSCOWE ZDARZENIA

W 2020 r., z liczby 1664 miejscowych zagrożeń, jakie wystąpiły na terenie powiatów, najwięcej interwencji – 472 (wzrost o 30,5%). Zdarzenia te najczęściej dotyczyły usuwania skutków niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj., silnie wiejącego wiatru, powodującego uszkodzenia obiektów lub grup obiektów przyrody naturalnej, np. pojedyncze drzewa – 262 interwencje. Kolejną grupą obiektów pod względem ilości występowania miejscowych zagrożeń są obiekty mieszkalne – 342 zdarzenia (wzrost o 39,4% do roku poprzedniego), w tym w obiektach wielorodzinnych – 159 zdarzeń. Dosyć dużą grupę obiektów, w odniesieniu, do których prowadzono działania stanowiły środki transportu – 282 zdarzeń tj. wypadki i kolizje drogowe, których ilość w odniesieniu do 2019 r., spadła   o 14,5%.

Najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń w 2020 r. były: zdarzenia spowodowane: innymi przyczynami – 806 interwencji; huragany, silne wiatry i tornada – 274 interwencji oraz niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 237 interwencji.

W minionym roku najwięcej pożarów wystąpiło w kwietniu – 140 zdarzeń, a najwięcej miejscowych zagrożeń wystąpiło w miesiącu czerwcu – 358 zdarzeń. W wyniku pożarów 4 osoby poniosły śmierć, a rannych zostało 19 osób. Podczas miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 15 osób, a poszkodowanych zostało 195 osób, w tym 7 dzieci i jeden strażak.

Opracowanie KM PSP Biała Podlaska

Skip to content