Bezpieczne żniwa

W związku ze zbliżającym się okresem żniw, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej przypomina o najważniejszych zasadach, których należy przestrzegać, aby zadbać o bezpieczeństwo własne i gospodarstw rolnych. W związku z powyższym przedstawiamy „Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych”:.


Czynności przy zbiorze, transporcie i składowaniu płodów rolnych

1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

 • 1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 • 2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • 3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
 • 4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
 • 5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
 • 6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
 • 7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.


Wymogi dotyczące stert, stogów i brogów

1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 • 1) od budynków wykonanych z materiałów:
  • a) palnych – 30 m,
  • b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
 • 2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
 • 3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
 • 4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
 • 5) od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
 • 6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.


Zakaz wypalania słomy

1. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Skip to content