ŻNIWA – JAK BEZPIECZNIE SKŁADOWAĆ PŁODY ROLNE

W dniu 17.08.2020r. miał miejsce pożar 20 ha rżyska ze ściętą słomą po kombajnie we wsi Koroszczyn. W działaniach udział brało 10 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 1 samochód SLRr. Podczas działań na miejsce zdarzenia przybyły 3 ciągniki rolnicze należące do właściciela pola, które wykonały za pomocą pługów pas oddzielający między palącym się ścierniskiem a terenem nie objętym pożarem. Obszar objęty pożarem graniczył z uprawą kukurydzy. Prawdopodobna przyczyna zdarzenia zaprószenie ognia przez nieustaloną osobę.

Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki naszego powiatu. Użytki rolne zajmują powierzchnię 180,9 tys. ha tj. 65,7% powierzchni powiatu. Z uwagi na kończące się żniwa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej zwraca się z apelem do rolników:
„ABY NIE NARAŻAĆ SIEBIE I SWOICH BLISKICH TRZEBA STOSOWAĆ ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY ORAZ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNĄ PRZEZORNOŚĆ I OSTROŻNOŚĆ”.
Zaprószenie ognia a czasem podpalenie jest powodem pożaru, który może zagrażać nie tylko słomie, ale i otoczeniu. Od ustawienia stogu może zależeć bezpieczeństwo rolnika, jego rodziny, budynków i zwierząt. Przypominamy, jakich zasad przestrzegać, stawiając stogi.

Powierzchnia stogu nie powinna przekraczać 1 000 mkw., a jego kubatura 5 tys. m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej takie odległości, jak wskazane poniżej:

 • Od budynków wykonanych z materiałów: palnych – 30 m, niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m.
 • Od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m
 • Od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m
 • Od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m
 • Od lasów i terenów zalesionych – 100 m.

To jeszcze nie koniec wskazań. Odległość między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe nie może być mniejsza niż 30 m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m, w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Zwracamy się z apelem do rolników oraz osób wykonujących prace polowe, by zachowali szczególną ostrożności i przestrzegali zasad, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Strażacy apelują m.in. o:

 • Stosowanie się do zaleceń producentów maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas prac polowych, w tym przede wszystkim dbałość o ich sprawność techniczną.
 • Ustawianie silników spalinowych na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od materiałów palnych; zabezpieczenie urządzeń wydechowych przed wylotem iskier.
 • Wyposażenie miejsc wykonywania prac polowych w gaśnicę oraz, w razie potrzeby, np. w ciągnik z pługiem, w celu oborania miejsca pożaru.
 • Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
 • Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
 • Materiały pędne przechowywać w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

Wizualizacja odległości od sterty – https://www.topagrar.pl/

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content