Świadczenia ratownicze druhów OSP w powiecie bialskim

Do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej wpłynęło już ponad 400 wniosków o świadczenie ratownicze. 155 złożonych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Pozostałe są w dalszym ciągu weryfikowane. Nowe świadczenie, czyli dodatek emerytalny w kwocie 200 zł miesięcznie przysługujący ratownikom z określonym stażem z tytułu czynnego członkostwa w ochotniczej straży pożarnej (OSP). Zostało ono wprowadzone ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z ustawą prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez co najmniej przez 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet.

– Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do Komendanta Miejskiego lub Powiatowego PSP. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia minimum 3 świadków, które są zweryfikowane i podpisane przez właściwego terytorialnie wójta. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Pierwsze wnioski zaczęły do nas spływać na początku marca.

Na terenie powiatu bialskiego i Białej Podlaskiej są 143 jednostki OSP, których szeregi zasila 4766 członków, z czego 1464 spełnia wymagania do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Świadczenie ratownicze wynosi 200 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji.

Skip to content